Brugsbetingelser

Læs nøje vores vilkår og betingelser igennem inden brug af dette website. Internet-websiterne larycare.com og atosmedical.com (”vores hjemmesider”) er online oplysnings- og kommunikationstjenester, som tilvejebringes af Atos Medical AB. Når du bruger vores websteder, accepterer du samtidigt de vilkår og betingelser for brugen, som er angivet her. Du skal acceptere disse vilkår og betingelser for, fortsat at få adgang til vores websteder. Læs dette dokument nøje igennem. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen, vil du ikke længere kunne få adgang til eller bruge vores websteder.

Section 1. General Disclaimer; No Medical Advice.

Section 2. Use of Our Content; Copyright and Trademark.

Section 3. Disclaimers.

Section 4. Links to Other Sites; Advertisements.

Section 5. Indemnity.

Section 6. Severability.

Section 7. Miscellaneous

Section 8. Complete Agreement

Afsnit 1. Generel ansvarsfraskrivelse, ingen medicinsk rådgivning.

Vores websteder tilvejebringes som en gratis, offentlig tjeneste med generelle oplysninger, som på ingen måde må betragtes som en lægelig vurdering. Alle oplysninger, der er indeholdt i eller stammer fra vores websteder, er kun beregnet til generelle uddannelsesmæssige formål og må ikke opfattes som en erstatning for en individualiseret lægelig eller sundhedsfaglig vurdering, eller som en anbefaling af en bestemt behandlingsplan. Intet indeholdt i eller overført fra vores websteder udgør etableringen af et læge-patient-forhold mellem dig og en person, som tilvejebringer oplysninger på vores websteder, eller mellem dig og Atos Medical. Oplysninger, som tilvejebringes på vores websteder, er hverken beregnet til at diagnosticere, behandle eller helbrede en patient, og må ikke bruges som eller betragtes som en lægelig vurdering eller lægepraksis. Kontakt altid din egen læge eller andet professionelt sundhedspersonale, når du ønsker individualiseret behandling for en medicinsk diagnose eller tilstand. Ignorer aldrig en lægelig vurdering, og udsæt aldrig at søge læge på grund af noget, som du eventuelt har læst på vores websteder.

Atos Medical AB fraskriver sig ethvert ansvar for beskadigelse af eller skader på person eller ejendom, som følge af brugen af et produkt, en oplysning, idé eller instruktion indeholdt i materialer, som du har fået adgang til på eller via vores websteder. Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre et hvilket som helst aspekt eller en hvilken som helst funktion på vores websteder, herunder disse vilkår og betingelser for brug, og sådanne ændringer vil træde i kraft i det øjeblik det ændrede aspekt eller den ændrede funktion eller de ændrede vilkår og betingelser lægges ud på vores websteder. Du indvilliger i med jævne mellemrum at gennemgå denne aftale, så du er opmærksom på ændringer, og din fortsatte adgang til vores websteder er juridisk bevis for, at du accepterer den nyeste version af vores vilkår og betingelser for brug, som det fremstår på det tidspunkt, du får adgang til eller bruger vores websteder. GENNEMGÅ VORES VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, HVER GANG DU BESØGER VORES WEBSTEDER.

Afsnit 2. Brug af indhold, copyright og varemærke.

Indholdet på vores websteder (”Vores indhold”), inkluderer, men er ikke begrænset til, tekst, grafer, billeder og software licenseret af vores websteder, er beskyttet under både Amerikansk (USA) og international ophavsretslov. Ejerskab til vores indhold overgår ikke til dig eller nogen anden bruger af vores websteder, og skal i stedet forblive vores websteders eller hos forfatterne af det materiale, der er lagt ud på vores websteder.

Vi ejer ligeledes de navne, vi bruger for de af vores produkter og tjenester, som findes på vores websteder, og disse navne er beskyttet under både Amerikansk (USA) og international varemærkelov. Et efter et navn på vores websteder indikerer, at varemærket er registreret i USA. Et efter et navn på vores websteder indikerer, at det er et ikke-registreret varemærke. Alle varemærker tilhører varemærkernes respektive ejere.

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser har du lov til at se, e-maile, downloade eller udskrive kopier af vores indhold, men kun til privat, ikke-kommerciel brug. Uautoriseret brug af vores indhold kan krænke copyright-lov, varemærkelov og andre love. I det øjeblik du e-mailer, downloader eller udskriver kopier af vores indhold, skal du også inkludere alle copyright-meddelelser og andre meddelelser, der er inkluderet i vores indhold, herunder meddelelser om copyright nederste på siden.

Vores indhold må ikke dekompileres, brydes op, reproduceres, transskriberes, opbevares i et registreringssystem, oversættes til et andet naturligt sprog eller computersprog, genoverføres på nogen måde (elektronisk, mekanisk, fotografisk, optaget eller andet), videresælges eller omfordeles medmindre der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra vores websteder. Du må ikke sælge eller ændre vores indhold eller reproducere, fremvise, offentligt fremvise, fordele eller på anden måde bruge vores indhold til offentlige eller kommercielle formål.

Brugen af vores indhold på andre websteder eller i andre netværkscomputermiljøer uanset formål er udtrykkeligt forbudt, selvom du må lægge HTML-hyperlinks ud på dit websted til vores websteder, så længe disse vilkår og betingelser for anvendelse overholdes. Ved at acceptere i disse vilkår og betingelser for brug har du hermed ikke-eksklusiv, begrænset og ikke uigenkaldelig licens til at linke til vores websteder. Atos Medical AB forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ophæve denne licens generelt, eller din ret til at bruge specifikke links. Hvis Atos Medical AB ophæver denne licens, indvilliger du i straks at fjerne og deaktivere alle dine link til vores websteder.

Hvis du bruger varemærker eller andre dele af vores indhold på nogen måde, som ikke klart er tilladt i følge disse vilkår og betingelser for brug, bryder du din aftale med og krænker muligvis også ophavsretsloven, varemærkeloven og andre love. Vi vil i så tilfælde automatisk ophæve din tilladelse til brug af vores websteder, og du skal straks destruere eventuelle kopier, du har taget/lavet af nogen del af vores indhold. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er bevilliget i disse vilkår og betingelser, er forbeholdt. Redaktionen forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre indholdet på vores websteder.

Afsnit 3. Ansvarsfraskrivelser.

ATOS MEDICAL AB OG VORES WEBSTEDER LAVER INGEN REPRÆSENTATIONER OM RESULTATET, SOM OPNÅS VED BRUG ELLER VED AT BERO PÅ VORES WEBSTEDER ELLER INDHOLDET I ELLER SOM STILLES TIL RÅDIGHED PÅ VORES WEBSTEDER. BRUGEN AF VORES WEBSTEDER SKER DERFOR PÅ EGET ANSVAR.

ATOS MEDICAL AB STILLER VORES WEBSTEDER OG INDHOLDET OG TJENESTERNE PÅ DEM TIL RÅDIGHED PÅ EN ”SOM VIST”-BASIS, UDEN AT DER STILLES NOGEN FORM FOR GARANTIER, UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE. ATOS MEDICAL AB OG VORES WEBSTEDER FRALÆGGER SIG I DET BREDESTE OMFANG MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, UDTRYKKELIGT OG SPECIFIKT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVMÆSSIGE ELLER ANDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR EJERSKAB, SALGBARHED, IKKE-PATENTKRÆNKENDE OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. ATOS MEDICAL AB OG VORES WEBSTEDER STILLER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER FOR NØJAGTIGHEDEN, TROVÆRDIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, KONTINUITETEN ELLER BETIMELIGHEDEN AF INDHOLDET, TJENESTER, SOFTWARE, TEKST, GRAFER, LINKS ELLER KOMMUNIKATION PÅ ELLER GENNEM BRUGEN AF VORES WEBSTEDER. DU ACCEPTERER, AT DU ER ANSVARLIG FOR AT TAGE ALLE DE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT SIKRE, AT INDHOLDET, SOM DU KUNNE FÅ ADGANG TIL PÅ VORES WEBSTEDER ER FRI FOR VIRA ELLER ANDEN POTENTIELT DESTRUKTIV COMPUTERKODE. NOGLE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTER, OG DERFOR ER DET MULIGT AF EN ELLER FLERE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER DIG.

DU ACCEPTERER, AT HVERKEN ATOS MEDICAL AB ELLER NOGEN PERSON ELLER FIRMA FORBUNDET MED ATOS MEDICAL AB KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER, UANSET ART, SOM FØLGE AF DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE VORES WEBSTEDER ELLER NOGET AF INDHOLDET, TJENESTERNE ELLER MATERIALERNE PÅ VORES WEBSTEDER (”DENNE BESKYTTELSE”). DENNE BESKYTTELSE INKLUDERER ALLE ERSTATNINGSKRAV, UANSET OM DISSE ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN JURIDISK TEORI, OG UANSET OM ATOS MEDICAL AB ER ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE BESKYTTELSE DÆKKER ALLE TAB, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DIREKTE TAB, INDIREKTE TAB, SPECIELLE TAB, TILFÆLDIGE TAB, DRIFTSTAB, PØNAL ERSTATNING, SOM SKYLDES PERSONSKADE ELLER URETMÆSSIG DØD, TABT FORTJENESTE OG ERSTATNING SOM FØLGE AF MISTEDE DATA ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER.

Afsnit 5. Erstatning.

Du accepterer, at du vil forsvare og holde skadesløs Atos Medical AB, samt virksomhedens funktionærer, ledere, ansatte, agenter, licensgivere, leverandører og indholdsleverandører, over for og mod enhver form for erstatningskrav, sagsanlæg, krav eller hæftelse, herunder uden begrænsning omkostninger til advokater og revisorer, som måtte være et resultat af eller opstå som følge af din brug af vores websteder.

Afsnit 6. Uadskillelighedsprincip.

Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser for anvendelse findes at være i modstrid med eller umulige at håndhæve af en ret i den rette jurisdiktion, skal ugyldigheden af en sådan betingelse ikke påvirke gyldigheden af de resterende betingelser i disse vilkår og betingelser ofr anvendelse, som skal forblive i fuld kraft og virkning. Ingen afkald på nogle af disse betingelser og vilkår for brug skal betragtes som et yderligere eller vedvarende afkald på en sådan betingelse eller vilkår eller andre betingelser eller vilkår.

Afsnit 7. Diverse.

Atos Medical AB garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til vores websider, og driften af vores websider kan påvirkes af faktorer, som ligger uden for vores kontrol. Du accepterer, at disse vilkår og betingelser for anvendelse og alle indbefattede aftaler af Atos Medical AB, automatisk og efter eget skøn, kan tildeles en tredjepart i tilfælde af en sammenlægning eller overtagelse. I fald vi ikke reagerer på en krænkelse, af dig eller andre, på vores vilkår og betingelser for brug, er det ikke ensbetydende med, at vi frasiger os retten til at reagere på efterfølgende eller lignende krænkelser. Disse vilkår og betingelser for brug har ikke til formål at etablere et partnerskab, et joint venture, et læge-patient-forhold eller et franchisegiver-franchisetager-forhold.

Afsnit 8. Aftalen i sin helhed.

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER UDGØR HELE AFTALEN MELLEM DIG OG VORES WEBSTEDER MED HENSYN TIL BRUGEN AF VORES WEBSTEDER OG INDHOLDET PÅ VORES WEBSTEDER.

Del

Gem til mit indhold