Politik for beskyttelse af personoplysninger i Atos Medical

Denne politik forklarer, hvordan Atos Medical behandler dine persondata, og hvad vi gør for at beskytte dine data og respektere din ret til privatliv på den bedst mulige måde.

Vi får dine personoplysninger gennem kommunikation og samarbejde med dig, fra sundhedsfagligt personale og sundhedsorganisationer, medarbejdere og fra andre kilder.

Dataansvarlighed

Vi vurderer løbende, om der er en risiko for, at dine rettigheder bliver påvirket negativt af vores databehandlingsaktiviteter. Vi er særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, identitetstyveri eller svindel, økonomisk tab, skade på omdømme eller på fortroligheden af dine data.

Når vi behandler dine følsomme persondata, udfører vi altid en grundig konsekvensanalyse for at beskytte dine rettigheder og friheder mod risiko. Vi gennemfører konsekvensanalysen før behandlingen af dine personlige data.

Kontaktoplysninger

Atos Medical ApS fungerer som dataansvarlig og overholder alle lovkrav til beskyttelse af persondata. Hvis du ønsker oplysninger om databehandlingen hos Atos Medical, kan du altid kontakte os:
Adresse: Atos Medical A/S, att. Databeskyttelsesrådgiveren, Ringstedvej 71. 4000 Roskilde, Danmark

CVR-nr.: 38051563
Telefonnummer: +4570140435
E-mail: kundeservice@atosmedical.dk
Websted: www.atosmedical.dk

Rimelig og gennemsigtig behandling af personlige data

Vi oplyser dig om behandlingen af dine data og formålene med behandlingen på det tidspunkt, hvor du giver data til os.
Hvis vi modtager data fra tredjeparter, herunder leverandører, offentlige myndigheder, sundhedsfagligt personale eller forretningspartnere, informerer vi dig inden for 10 dage efter modtagelsen af dine persondata.

Vi vil informere dig også om formålet med den behandling, som data blev indsamlet til, samt det lovlige grundlag for at indsamle dine data.

Datatyper

De typer af data, vi behandler, omfatter:

 • kontaktoplysninger, fx navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, postnummer, kunde-id
 • Kontaktoplysninger på omsorgspersoner
 • Produktoplysninger, herunder oplysninger om køb og brug af produkter og services samt deltagelse i Atos' arrangementer
 • Forsikringsoplysninger
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • Yderligere oplysninger, der deles med Atos Medical-repræsentanter under møder, i korrespondance, undersøgelser og under opkald, fx om tilfredshed med produktet, brugspræferencer osv.

I nogle tilfælde har vi behov for at kombinere dine personoplysninger med data, der er indhentet hos andre parter, fx fra sygehuse og sundhedsfagligt personale. Hvis kombinationen af data kan have en negativ virkning på beskyttelsen af dine persondata, fx gennem afsløring af din identitet og private eller følsomme oplysninger, anmoder vi om dit informerede samtykke før behandlingen.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til legitime forretningsformål eller andre specifikke lovlige formål, når vi skal:

 • Svare på dine forespørgsler om produkter, begivenheder og tjenester
 • Imødekomme din anmodning om produkter og tjenester
 • Gennemføre en ordre eller en recept fra dit sundhedsfaglige personale
 • Forbedre vores produkter og tjenester
 • Tilpasse vores kommunikation med dig
 • Administrere din relation til os
 • Markedsførings- og brandingaktiviteter, fx for at informere dig om nye produkter eller kommende møder eller events.

Relevante og nødvendige personlige data

Vi behandler kun data, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige til at opfylde de formål, der er defineret ovenfor.

Før behandlingen af dine persondata vurderer vi, om vi kan begrænse den mængde data, der indsamles, og om visse typer data kan anonymiseres eller pseudonymiseres.

Opdatering af personlige data

Vi overvåger og opdaterer løbende dine data for at sikre, at dataene er korrekte. Vores tjenester afhænger af, at dine data er nøjagtige, og vi beder dig derfor om at informere os om relevante ændringer i dine persondata. Hvis du vil informere os om ændringer i dine data, kan du anvende kontaktoplysningerne ovenfor eller kontakte din lokale repræsentant for Atos Medical.

For at sikre datakvaliteten har vi interne procedurer for, hvordan vi overvåger og opbevarer dine persondata.

Opbevaring og sletning af personlige data

Vi efterlever lovgivning, der opstiller krav til, hvor længe persondata må opbevares. Når sådanne lovbestemte krav ikke stilles, sletter vi dine persondata, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil vi oprindeligt indsamlede, behandlede og opbevarede dine data. Vi sletter således alle data om dig 10 år efter din seneste aktivitet hos os.

Informeret samtykke og andre lovlige grundlag

Vi indhenter altid dit informerede samtykke, før vi behandler dine persondata til de ovenfor beskrevne formål, eller informerer dig om det lovlige grundlag for og vores legitime interesse at behandle dine data.

Samtykke er frivilligt, og du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vil have flere oplysninger eller trække dit samtykke tilbage, kan du bruge ovennævnte kontaktoplysninger eller kontakte din lokale repræsentant for Atos Medical.

Hvis vi gerne vil behandle dine data i forbindelse med et andet formål end dét, hvortil dine data blev indsamlet, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke før nogen yderligere behandling. Hvis det lovlige grundlag for behandling ændres, informerer vi dig også.

Når vores produkter eller tjenester kræver behandling af et barns personoplysninger, anmoder vi om informeret samtykke fra barnets forældre eller værge. Vi gør en stor indsats for at bekræfte, at en voksen med forældremyndigheden over barnet har givet sit samtykke.

Deling af dine persondata med tredjeparter

Vi deler dine data med tredjeparter, herunder forretningspartnere, distributører, sundhedspersonale, hospitaler og nationale sundhedsservices, hvis det er nødvendigt for at levere vores produkter og services til dig eller for at opfylde lovkrav.

I nogle situationer har vi en retlig forpligtelse til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber.

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål, hvis du har givet dit samtykke, og har oplyst dig om den planlagte brug af dine data. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne type datadeling eller trække dit samtykke tilbage.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

Atos Medical leverer produkter og tjenester til kunder i mange lande over hele verden. Dine persondata overføres som en del af vores digitaliserede kommunikation inden for Atos Medical-koncernen og med vores leverandører og forretningspartnere til tredjelande, herunder lande uden for EU.

Når vi overfører data til partnere i tredjelande uden for EU, sikrer vi et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau hos modtagerne i overensstemmelse med standarderne i denne politik og relevant lovgivning. Vi kræver, at vores forretningspartnere opretter sikkerhedsforanstaltninger vedrørende databehandling, datasikkerhed og ansvaret for at respektere dine rettigheder.

Datasikkerhed

Vi har etableret datasikkerhedsprocesser, herunder vejledninger og foranstaltninger til at beskytte dine data mod ødelæggelse, tab eller ændring samt mod uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang. Vi vedligeholder procedurer for adgangsrettigheder til data for vores autoriserede personale, der behandler personlige data. Vi overvåger deres faktiske adgang gennem logning og kontrol. Vi sikkerhedskopierer kontinuerligt vores data for at forhindre datatab og anvender krypteringsteknologier til at beskytte fortroligheden og autenticiteten af dine data.

I tilfælde af brud på sikkerheden, som sandsynligvis vil udsætte dig for en høj risiko for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, skade på omdømme eller enhver anden væsentlig ulempe, giver vi dig besked om databruddet uden unødig forsinkelse.

Cookies

Hvis vi bruger cookies, informerer vi dig om brugen og formålet med at indsamle data gennem cookies. Før vi gemmer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke til at gøre det.

Du kan lære mere om vores brug af cookies ved at besøge vores hjemmeside, hvor du også kan finde oplysninger om, hvordan du afviser eller sletter cookies. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du se vores Cookie Politik.

Datarettigheder

Du har ret til at få oplysninger om den type data, vi behandler om dig, datakilden og formålet med behandlingen. Retten til adgang omfatter oplysninger om den planlagte periode, som vi planlægger at gemme dine data for, samt hvem m dine data vil blive overført til i Europa og i udlandet.
Hvis du mener, at de data, vi behandler om dig, er urigtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og informere os om unøjagtighederne, og hvordan de kan berigtiges.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og kan gøre indsigelse mod deling og behandling af dine data til marketingformål. Du gør indsigelse ved at bruge de førnævnte kontaktoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi ikke længere behandle dine personlige data.
Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, modtager du dine persondata i et almindeligt anvendt standardformat. De data, der er omfattet af retten til dataportabilitet, er data, du har gjort tilgængelige for os, og data, vi har opnået fra andre kilder med dit samtykke.

Efter din anmodning om adgang til data, rettelse eller sletning af data eller indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, undersøger vi, om det er muligt at udføre det, du anmoder om Du vil here få svar på din anmodning uden unødig forsinkelse og senest én måned efter modtagelse af anmodningen.
Brug de fornævnte kontaktoplysninger, hvis du vil gøre brug af dine datarettigheder.

Klageadgang

Hvis du oplever, at databehandlingen hos Atos er ukorrekt eller ulovlig, kan du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, fx hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage eller den måde, vi har behandlet din klage på. Du kan kontakte Datatilsynet ved at sende en mail til dt@datatilsynet.dk eller et brev til Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Datatilsynet har en klageformular på deres hjemmeside, som kan benyttes.

Del

Gem til mit indhold