Persondatapolitik

I denne politik forklares, hvordan Atos Medical AB behandler dine personlige data, og hvad vi gør for at beskytte dine data og respektere din ret til privatliv på den bedst mulige måde.

Vi får dine personlige oplysninger gennem kommunikation og samarbejde med dig, fra sundhedsfagligt personale og sundhedsorganisationer, medarbejdere og fra andre kilder.

Dataansvarlighed

Vi vurderer løbende, om der er en risiko for, at dine rettigheder risikerer at blive påvirket negativt af vores databehandlingsaktiviteter. Vi er særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, identitetstyveri eller svindel, økonomisk tab, skade på omdømme eller på fortroligheden af dine data.

Når vi skal behandle dine følsomme personlige data, udfører vi altid en grundig for at beskytte dine rettigheder og friheder mod risiko. Vi gennemfører konsekvensanalysen før behandlingen af dine personlige data.

Kontaktinformationer

Atos Medical AB fungerer som dataansvarlig og overholder alle lovkrav til beskyttelse af personlige data. Hvis du ønsker oplysninger om databehandlingen hos Atos Medical, kan du altid kontakte os:

Kontaktperson: DPO – Databeskyttelsesrådgiveren
Adresse: Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö, Sverige
Telefonnummer: +46 (0) 415-198 00
E-mail: dataprotection@atosmedical.com
Websted: www.atosmedical.com

Rimelig og gennemsigtig behandling af personlige data

Vi oplyser dig om behandlingen af dine data og formålene med behandlingen på det tidspunkt, hvor du giver os dataene.

Hvis data kommer fra tredjeparter, herunder leverandører, offentlige myndigheder, sundhedsfagligt personale eller forretningspartnere, informerer vi dig inden for 10 dage efter modtagelsen af dine personlige data. Vi vil også informere dig om formålet med den behandling, som dataene blev indsamlet til, samt retsgrundlaget for at indsamle dine data.

Datatyper

De typer af data, vi behandler, omfatter:

 • Kontaktoplysninger, fx navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, postnr, kunde-id
 • Kontaktoplysninger for omsorgsperson
 • Produktoplysninger, herunder data om køb og brug og deltagelse i Atos’ begivenheder
 • Forsikringsoplysninger
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • Yderligere oplysninger, der deles med Atos Medical-repræsentanter under møder, i korrespondance og under opkald, fx om tilfredshed med produktet, brugspræferencer osv.

I nogle tilfælde skal vi kombinere dine personlige data med data, der er kommet fra andre parter, fx fra sygehuse og sundhedsfagligt personale. Hvis kombinationen af data kunne have en negativ virkning på beskyttelsen af dine personlige oplysninger, fx gennem afsløring af din identitet og private eller følsomme oplysninger, anmoder vi om dit informerede samtykke før behandlingen.

Vi indsamler og opbevarer dine personlige data til legitime forretningsformål eller andre specifikke lovlige formål, når vi skal:

 • Svare på dine forespørgsler om produkter, begivenheder og tjenester
 • Imødekomme din anmodning om produkter og tjenester
 • Gennemføre en ordre eller en recept fra dit sundhedsfaglige personale
 • Forbedre vores produkter og tjenester
 • Tilpasse vores kommunikation med dig
 • Administrere din relation med os
 • Markedsførings- og branding-aktiviteter, fx for at informere dig om nye produkter eller kommende møder eller events.

Relevante og nødvendige personlige data

Vi behandler kun data, der er relevante og tilstrækkelige til de formål, der er defineret ovenfor, behandler kun den nødvendige mængde data, og behandler kun data, der er nødvendige for at opfylde det angivne formål.

Behandlingen af specifikke datatyper kan være. Typen og mængden af behandlet data kan også være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller andre retligeforpligtelser. Før behandlingen af dine personlige data vurderer vi, om vi kan begrænse den mængde data, der indsamles, og om visse typer data kan anonymiseres eller pseudonymiseres.

Opdatering af personlige data

Vi overvåger og opdaterer løbende dine data for at sikre, at dataene er rigtige.

Vores tjenester afhænger afat dine data er rigtige, og vi beder dig derfor om at informere os om relevante ændringer i dine personlige data. Hvis du vil informere os om ændringer i dine data, kontaktoplysninger ovenfor eller kontakte din lokale repræsentant for Atos Medical.

For at sikre datakvaliteten har vi interne procedurer for, hvordan vi overvåger og opbevarer dine personlige data.

Opbevaring og sletning af personlige data

Vi sletter dine personlige data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil vi oprindeligt indsamlede, behandlede og opbevarededine data.

Informeret samtykke

Medmindre vi har et juridisk grundlag for at behandle data uden samtykke, vil vi altid opnå dit informerede samtykke, før vi behandler nogen personlige data til de ovenfor beskrevne formål, og vi informerer dig altid om det retlige grundlag for og vores legitime interesse i behandlingen af dine data.

Samtykke er frivilligt, og du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vil have flere oplysninger eller trække dit samtykke tilbage, kan du bruge ovennævnte kontaktoplysninger eller kontakte din lokale repræsentant for Atos Medical.

Hvis vi gerne vil behandle dine data i forbindelse med et andet formål end dét, hvortil dataene blev indsamlet, giver vi dig oplysninger om det nye formål og beder om dit samtykke før nogen yderligere behandling. Hvis det grundlag for behandling ændres, informerer vi dig også.

Når vores produkter eller tjenester kræver behandling af et barns personlige oplysninger, anmoder vi om informeret samtykke fra barnets forældre eller værge. Vi gør en stor indsats for at bekræfte, at en voksen med forældremyndigheden over barnet gav sit samtykke.

Overførsel af dine personlige data til tredjeparter

Vi vil aldrig overføre dine personlige data til tredjeparter til formål såsom marketing, medmindre vi har dit samtykke og har givet dig oplysning om den planlagte brug af dine data. Du kan når som helst gøre indsigelse mod denne type dataoverførsel.

Vi beder ikke om dit samtykke, hvis vi har retlig pligt til at afsløre dine personlige data. Vi indhenter dit samtykke før overførsel af personlige data til partnere i tredjelande.Ved overførsel af data til partnere i tredjelande vil vi desuden sikre et tilstrækkeligt

databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med standarderne i denne politik og med lovmæssige bestemmelser. Vi kræver, at vores forretningspartnere etablerer sikkerhedsforanstaltninger angående databehandling, datasikkerhed og ansvaret for at respektere dine rettigheder.

Datasikkerhed

Vi har aktive datasikkerhedsprocesser, herunder vejledning og foranstaltninger at beskytte dine data mod ødelæggelse, tab eller ændring samt mod uautoriseret afsløring eller uautoriseret adgang.

Vi opretholder procedurer for adgangsrettigheder til data for vores autoriserede personale, der behandler personlige data. Vi overvåger deres faktiske adgang gennem logføring og kontrol. Vi sikkerhedskopierer kontinuerligt vores data for at forhindre datatab og anvender krypteringsteknologier til at beskytte fortroligheden og autenticiteten af dine data.

I tilfælde af brud på sikkerheden, som sandsynligvis vil udsætte dig for en høj grad af diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, skade på omdømme eller enhver anden væsentlig ulempe, giver vi dig besked om databruddet uden unødig forsinkelse.

Cookies

Hvis vi bruger cookies, informerer vi dig om brugen og formålet med at indsamle data gennem cookies. Før vi gemmer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke til at gøre det.

Du kan lære mere om vores brug af cookies ved at besøge vores websted, hvor du også kan finde oplysninger om, hvordan du afviser eller sletter cookies. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du se vores politik for cookies.

Datarettigheder

Du har ret til at få oplysninger om den type data, vi behandler om dig, datakilden og formålet med behandlingen. Du kan også få oplysninger om den forventede periode, for hvilken vi planlægger at opbevare dine data, samt til hvem vi potentielt overfører dine data til i Europa og i udlandet.

Hvis du mener, at de data, vi behandler om dig, er urigtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal så kontakte os og informere os om unøjagtighederne, og hvordan deberigtiges.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data og kan gøre indsigelse mod deling og behandling af dine data til marketingformål. Du gør indsigelse ved at bruge de førnævnte kontaktoplysninger. Hvis din indsigelse erberettiget, vil vi ikke længere behandle dine personlige data.

Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, modtager du dine personlige data i et generelt brugt standardformat. De data, der er omfattet af retten til dataportabilitet, er data, du har gjort tilgængelige for os, og data, vi har opnået fra andre kilder med dit samtykke.

Efter din anmodning om adgang til data, rettelse eller sletning af data eller indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, undersøger vi, om det er muligt at udføre det, du anmoder om.

Derefter svarer vi på din anmodning uden unødig forsinkelse og senest én måned efter modtagelse af anmodningen.

Brug de fornævnte kontaktoplysninger, hvis du vil gøre brug af dine datarettigheder.

Klageadgang

Hvis du oplever, at databehandlingen hos Atos er ukorrekt eller ulovlig, kan du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, fx hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din klage eller den måde, vi har behandlet din klage på. Du kan kontakte Datatilsynet ved at sende en mail til dt@datatilsynet.dk eller et brev til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Datatilsynet har en klageformular på deres hjemmeside, som kan benyttes.